Head office & Showroom of Huong Nga Fine Arts

Trụ sở chính và xưởng sản xuất

Địa chỉ : 240A Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại : +84 (28) 6679 0377
Fax : +84 (28) 3728 1038
Email : nga@huongngafinearts.vn